Kiến thức sử dụng phân bón

TỔNG HỢP QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY CÔNG NGHIỆP

CÂY CÀ PHÊ:
1. Cà phê trồng mới: 
Bón lót trước khi trồng 2 – 3 kg phân bón Hữu cơ sinh học NASAMIX/hố.
2. Cà phê kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm):
- Phân hữu cơ: Bón 2 – 3 kg phân bón Hữu cơ sinh học NASAMIX/cây. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK: 
+ Sử dụng một trong các loại phân bón NPK sau: 16-16-8+6S+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…   
+ Lượng bón 250 – 400 kg/ha/đợt, bón 3 – 4 đợt/năm. Mỗi năm tặng khoảng 10% lượng bón. 
+ Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Hiệu quả cao nhất khi bón phân vùi vào tầng đất canh tác (sâu 0 – 30 cm) theo hình chiếu của tán lá.
3. Cà phê kinh doanh:
- Phân hữu cơ: Bón 2 – 3 kg phân bón Hữu cơ sinh học NASAMIX/cây. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK:
+ Mùa khô : Bón 200 – 250 kg phân bón chuyên dùng cho cà phê mùa khô NPK 22-6-5+7S+TE hoặc NPK 30-5-5+TE/ha/đợt. Bón 2 đợt trong mùa khô. Bón phân kết hợp với tưới nước. 
+ Đầu mùa mưa : Sử dụng một trong các loại phân bón NPK sau: 16-16-8+6S+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,… Lượng bón 300 – 450 kg/ha.
+ Giữa và cuối mùa mưa : Sử dụng một trong các loại phân bón chuyên dùng cho thời kỳ nuôi trái: 16-8-18+7S+TE, 17-7-19+TE, 18-8-20+TE,…. Lượng bón 400-600 kg/ha/đợt. Bón 2-3 đợt/vụ nuôi trái.  Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Hiệu quả cao nhất khi bón phân vùi vào tầng đất canh tác (sâu 0 – 30 cm) theo hình chiếu của tán lá.

CÂY HỒ TIÊU:
1. Hồ tiêu trồng mới: 
Bón lót trước khi trồng 2 – 3 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/hố.
2. Hồ tiêu kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm)
- Phân hữu cơ: Bón 2 – 3 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/trụ/năm. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK
+ Sử dụng một trong các loại phân bón NPK sau: 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,… 
+ Lượng bón 200 – 300 gram/trụ/đợt, bón 4 - 6 đợt/năm. Mỗi năm tặng khoảng 10% lượng bón. 
+ Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Hiệu quả cao khi bón vùi phân vào trong đất theo mép bồn ở độ sâu 0 – 20cm. Hạn chế tối đa việc làm tổn thương cơ học cho rễ khi làm bồn, bón phân.
3. Hồ tiêu kinh doanh
- Phân hữu cơ: Bón 2 – 3 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/trụ/năm. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK
+ Sau khi thu hoạch: Sử dụng phân bón NPK 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…. Lượng bón 300 – 400 gram/trụ.
+ Nuôi trái: Sử dụng phân bón chuyên dùng NPK 15-7-19+TE.. Lượng bón 300 – 400 gram/trụ/đợt. Bón 3 - 5 đợt/vụ nuôi trái. Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Hiệu quả cao khi bón vùi phân vào trong đất theo mép bồn ở độ sâu 0 – 20cm. Hạn chế tối đa việc làm tổn thương cơ học cho rễ khi làm bồn, bón phân.

CÂY CAO SU:
1. Cao su trồng mới: Bón lót trước khi trồng 2 – 3 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/hố.
2. Cao su kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm):
- Phân hữu cơ: Bón 500 – 600 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/ha/năm. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK: Sử dụng một trong các loại phân bón NPK sau: 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,… Lượng bón 300 – 400 kg/ha/đợt, bón 2 đợt/năm, bón vào đầu và cuối mùa mưa. Mỗi năm tặng khoảng 10% lượng bón. Bón phân khi đất đủ ẩm. Cày rãnh sâu 20 – 30 cm giữa 2 hàng cao su, bón phân và lấp đất lại.
3. Cao su kinh doanh:
- Phân hữu cơ: Bón 500 – 600 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/ha/năm. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK: Sử dụng phân bón chuyên dùng NPK 12-7-19+TE hoặc 18-8-20+TE. Lượng bón 450 – 550 kg/ha/đợt. Bón 2 đợt vào đầu và cuối mùa mưa. Bón phân khi đất đủ ẩm. Cày rãnh sâu 20 – 30 cm giữa 2 hàng cao su, bón phân và lấp đất lại.

CÂY ĐIỀU:
1. Điều trồng mới: Bón lót trước khi trồng 1 – 2 kg phân bón hữu cơ khoáng Super O.M/hố. Đào hố, bón phân lót, phủ 1 lớp đất khoảng 10 cm sau đó đặt bầu xuống và lấp đất lại.
2. Điều kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm):
- Phân hữu cơ: Bón 1 – 2 kg phân bón hữu cơ khoáng Super O.M/cây/đợt. Có thể sử dụng các loại NPK16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…với lượng 0,3 – 0,8 kg/cây/đợt. Bón 3 – 4 đợt/năm.
- Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Cuốc hố sâu 0 – 20 cm xung quanh gốc cây theo hình chiếu của tán lá, bón phân và lấp đất lại. 
3. Điều kinh doanh:
- Sau khi thu hoạch: Sử dụng phân bón NPK 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…. Lượng bón 1 – 3 kg/cây.
- Nuôi trái: Sử dụng phân bón chuyên dùng NPK 16-8-14+TE.. Lượng bón 1 –  2 kg/cây/đợt. Bón 2 - 3 đợt/vụ nuôi trái. Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Cuốc hố sâu 0 – 20 cm xung quanh gốc cây theo hình chiếu của tán lá, bón phân và lấp đất lại.

Kỹ sư Hoàng Quốc Việt
0907.221.568
Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3633 555 -  (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom