Kiến thức sử dụng phân bón

TỔNG HỢP QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY CÔNG NGHIỆP

CÂY CÀ PHÊ:
1. Cà phê trồng mới: 
Bón lót trước khi trồng 2 – 3 kg phân bón Hữu cơ sinh học NASAMIX/hố.
2. Cà phê kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm):
- Phân hữu cơ: Bón 2 – 3 kg phân bón Hữu cơ sinh học NASAMIX/cây. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK: 
+ Sử dụng một trong các loại phân bón NPK sau: 16-16-8+6S+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…   
+ Lượng bón 250 – 400 kg/ha/đợt, bón 3 – 4 đợt/năm. Mỗi năm tặng khoảng 10% lượng bón. 
+ Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Hiệu quả cao nhất khi bón phân vùi vào tầng đất canh tác (sâu 0 – 30 cm) theo hình chiếu của tán lá.
3. Cà phê kinh doanh:
- Phân hữu cơ: Bón 2 – 3 kg phân bón Hữu cơ sinh học NASAMIX/cây. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK:
+ Mùa khô : Bón 200 – 250 kg phân bón chuyên dùng cho cà phê mùa khô NPK 22-6-5+7S+TE hoặc NPK 30-5-5+TE/ha/đợt. Bón 2 đợt trong mùa khô. Bón phân kết hợp với tưới nước. 
+ Đầu mùa mưa : Sử dụng một trong các loại phân bón NPK sau: 16-16-8+6S+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,… Lượng bón 300 – 450 kg/ha.
+ Giữa và cuối mùa mưa : Sử dụng một trong các loại phân bón chuyên dùng cho thời kỳ nuôi trái: 16-8-18+7S+TE, 17-7-19+TE, 18-8-20+TE,…. Lượng bón 400-600 kg/ha/đợt. Bón 2-3 đợt/vụ nuôi trái.  Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Hiệu quả cao nhất khi bón phân vùi vào tầng đất canh tác (sâu 0 – 30 cm) theo hình chiếu của tán lá.

CÂY HỒ TIÊU:
1. Hồ tiêu trồng mới: 
Bón lót trước khi trồng 2 – 3 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/hố.
2. Hồ tiêu kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm)
- Phân hữu cơ: Bón 2 – 3 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/trụ/năm. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK
+ Sử dụng một trong các loại phân bón NPK sau: 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,… 
+ Lượng bón 200 – 300 gram/trụ/đợt, bón 4 - 6 đợt/năm. Mỗi năm tặng khoảng 10% lượng bón. 
+ Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Hiệu quả cao khi bón vùi phân vào trong đất theo mép bồn ở độ sâu 0 – 20cm. Hạn chế tối đa việc làm tổn thương cơ học cho rễ khi làm bồn, bón phân.
3. Hồ tiêu kinh doanh
- Phân hữu cơ: Bón 2 – 3 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/trụ/năm. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK
+ Sau khi thu hoạch: Sử dụng phân bón NPK 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…. Lượng bón 300 – 400 gram/trụ.
+ Nuôi trái: Sử dụng phân bón chuyên dùng NPK 15-7-19+TE.. Lượng bón 300 – 400 gram/trụ/đợt. Bón 3 - 5 đợt/vụ nuôi trái. Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Hiệu quả cao khi bón vùi phân vào trong đất theo mép bồn ở độ sâu 0 – 20cm. Hạn chế tối đa việc làm tổn thương cơ học cho rễ khi làm bồn, bón phân.

CÂY CAO SU:
1. Cao su trồng mới: Bón lót trước khi trồng 2 – 3 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/hố.
2. Cao su kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm):
- Phân hữu cơ: Bón 500 – 600 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/ha/năm. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK: Sử dụng một trong các loại phân bón NPK sau: 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,… Lượng bón 300 – 400 kg/ha/đợt, bón 2 đợt/năm, bón vào đầu và cuối mùa mưa. Mỗi năm tặng khoảng 10% lượng bón. Bón phân khi đất đủ ẩm. Cày rãnh sâu 20 – 30 cm giữa 2 hàng cao su, bón phân và lấp đất lại.
3. Cao su kinh doanh:
- Phân hữu cơ: Bón 500 – 600 kg phân bón hữu cơ sinh học NaSaMix/ha/năm. Bón vào đầu mùa mưa.
- Phân NPK: Sử dụng phân bón chuyên dùng NPK 12-7-19+TE hoặc 18-8-20+TE. Lượng bón 450 – 550 kg/ha/đợt. Bón 2 đợt vào đầu và cuối mùa mưa. Bón phân khi đất đủ ẩm. Cày rãnh sâu 20 – 30 cm giữa 2 hàng cao su, bón phân và lấp đất lại.

CÂY ĐIỀU:
1. Điều trồng mới: Bón lót trước khi trồng 1 – 2 kg phân bón hữu cơ khoáng Super O.M/hố. Đào hố, bón phân lót, phủ 1 lớp đất khoảng 10 cm sau đó đặt bầu xuống và lấp đất lại.
2. Điều kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm):
- Phân hữu cơ: Bón 1 – 2 kg phân bón hữu cơ khoáng Super O.M/cây/đợt. Có thể sử dụng các loại NPK16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…với lượng 0,3 – 0,8 kg/cây/đợt. Bón 3 – 4 đợt/năm.
- Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Cuốc hố sâu 0 – 20 cm xung quanh gốc cây theo hình chiếu của tán lá, bón phân và lấp đất lại. 
3. Điều kinh doanh:
- Sau khi thu hoạch: Sử dụng phân bón NPK 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…. Lượng bón 1 – 3 kg/cây.
- Nuôi trái: Sử dụng phân bón chuyên dùng NPK 16-8-14+TE.. Lượng bón 1 –  2 kg/cây/đợt. Bón 2 - 3 đợt/vụ nuôi trái. Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Cuốc hố sâu 0 – 20 cm xung quanh gốc cây theo hình chiếu của tán lá, bón phân và lấp đất lại.
       Liên hệ mua hàng: PKD 02723 633 555
      Thông tin sản phẩm: www.phanbonnamsao.vn

Ks. Hoàng Quốc Việt

Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3633 555 -  (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom