Kiến thức sử dụng phân bón

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN UREA-FIVE STAR

Từ tháng 09 năm 2010 đến tháng 04 năm 2011, Nhà máy phân bón Năm Sao kết hợp với Trung tâm chuyển giao Thiết bị - Kỹ thuật Nông nghiệp thực hiện khỏa nghiệm sản phẩm phân bón rễ Urea-Five Star (Urea Neem) đối với cây trồng trên một số loại đất ở Việt Nam và đạt được những kết quả như sau:
 1. Công thức khảo nghiệm:

Sử dụng 04 công thức khảo nghiệm khác nhau:

 • Nền + 100% Urea (Đối chứng)
 • Nền + 100% Urea-Five Star
 • Nền + 85% Urea-Five Star
 • Nền + 80% Urea-Five Star
 1. Loại đất khảo nghiệm:

Đất dùng để khảo nghiệm được tiến hành trên các loại đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long, đất xám và đất đỏ tại các tỉnh: Long An, Tp. Hồ Chí Minh và Đăk Nông.

 1. Loại cây trồng khảo nghiệm: trên cây Lúa, Dưa leo và Ngô lai.
 1. Kết quả khảo nghiệm trên cây trồng:
 • Trên cây lúa:

Giống lúa khảo nghiệm: OM 4900
Thời gian khảo nghiệm: từ tháng 10/2010 đến tháng 02/2011
Địa điểm khảo nghiệm: xã Hòa Phú, huỵện Châu Thành, tỉnh Long An
Công thức sử dụng phân bón: 90kg N + 60kg P2O5 + 45kg K2O/ ha

 • Hiệu lực của Urea-Five Star đối với cây Lúa:
Công thức Số bông/m2 Số hạt chắc/bông Năng suất
(tấn/ha)
Năng suất tăng
Tấn/ha %
Nền + 100% Urea đối chứng 400,75 61,95b 5,33b - -
Nền + 100% Urea-Five Star 415,75 80,20a 6,10a 0,77 14,45
Nền + 85% Urea-Five Star 413,75 79,75a 6,08a 0,75 14,07
Nền + 80% Urea-Five Star 413,50 79,65a 6,07a 0,74 13,88
CV (%) 11,12 10,45 11,10    
LSD0,05 Ns 6,16 0,53    

Kết quả thí nghiệm trên cho thấy, bón thay thế Urea thông thường bằng Urea-Five Star với mức giảm lượng bón từ 15 – 20% đế cho năng suất lúa cao hơn đối chứng từ 13,88 – 14,07% do có số hạt chắc/bong cao hơn. Phân Urea-Five Star do được bọc tinh dầu Neem nên phân chậm tan hơn và hiệu quả sử dụng cao hơn so với phân Urea thông thường. Có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa các công thức bón Urea-Five Star so với đối chứng đối với chỉ tiêu số hạt chắc.bông và năng suất. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa các công thức có bón Urea-Five Star (100%, 85% và 80%)

 • Hiệu quả kinh tế khi bón Urea-Five Star trên cây Lúa:
Công thức Năng suất
(tấn/ha)
NS tăng cao với Đối chứng
(tấn/ha)
Tăng chi
(1.000đ)
Tăng thu
(1.000đ)
Lợi nhuận tăng thêm
(1.000đ)
Nền + 100% Urea đối chứng 5,35 - - - -
Nền + 100% Urea-Five Star 6,16 0,81 740 4.050 3.310
Nền + 85% Urea-Five Star 6,11 0,76 500 3.800 3.300
Nền + 80% Urea-Five Star 6,10 0,75 420 3.750 3.330

Dựa vào bảng kết quả khảo nghiệm trên cho thấy, với công thức: Nền + 80% Urea-Five Star cho hiệu quả nông học cao và hiệu quả kinh tế cao nhất. Sử dụng phân bón rễ Urea-Five Star giúp giảm lượng bón Urea xuống 20% nhưng năng suất vẫn đạt cao hơn sử dụng phân bón Urea thông thường và lợi nhuận tăng thêm 3.330.000 đồng/vụ/ha.

 • Trên dưa leo:

Giống dưa leo khảo nghiệm: dưa leo Chia Tai 765 của Công ty Trang Nông.
Thời gian khảo nghiệm: từ tháng 10/2010 đến tháng 02/2011.
Địa điểm khảo nghiệm: xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
Công thức sử dụng phân bón: 110kg N + 65kg P2O5 + 80kg K2O/ ha

 • Hiệu lực của Urea-Five Star đối với Dưa leo:
Công thức Số trái/cây
(trái)
Trọng lượng TB trái (gr) Năng suất
(tấn/ha)
Năng suất so với
Đối chứng
Tấn/ha %
Nền + 100% Urea đối chứng 10,85b 140,20b 22,40b - -
Nền + 100% Urea-Five Star 12,37a 157,22a 25,81a 3,41 15,22
Nền + 85% Urea-Five Star 12,23a 156,92a 25,75a 3,35 14,96
Nền + 80% Urea-Five Star 12,20a 156,86a 25,73a 3,33 14,87
CV (%) 10,13 11,05 11,12    
LSD0,05 1,07 14,13 2,23    

Kết quả thí nghiệm của bảng trên cho thấy, sử dụng phân bón Urea-Five Star thay thế Urea thông thường với liều lượng giảm từ 15 – 20% đều cho năng suất dưa leo cao hơn đối chứng từ 14,87 – 14,96% do có số trái/cây và trọng lượng trái cao hơn, có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa các công thức bón Urea-Five Star so với đối chứng. Không có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa các công thức bón Urea-Five Star (100%, 85% và 80%). Ngoài ra, nhờ được bọc tinh dầu Neen nên phân chậm tan hơn, giảm thất thoát so với phân Urea thông thường, đặc biệt giảm sâu hại đáng kể trong giai đoạn cây con giúp dưa leo sinh trưởng khỏe, tăng số lứa thu hoạch.

 • Hiệu quả kinh tế khi bón Urea-Five Star trên Dưa leo:
Công thức Năng suất
(tấn/ha)
NS tăng cao với Đối chứng
(tấn/ha)
Tăng chi
(1.000đ)
Tăng thu
(1.000đ)
Lợi nhuận tăng thêm
(1.000đ)
Nền + 100% Urea đối chứng 22,43 - - - -
Nền + 100% Urea-Five Star 25,88 3,45 760 6.900 6.140
Nền + 85% Urea-Five Star 25,81 3,38 496 6.760 6.264
Nền + 80% Urea-Five Star 25,78 3,35 408 6.700 6.292

Kết quả khảo nghiệm trên cây dưa leo cho thấy, công thức nền + 80% Urea-Five Star mang lại hiệu quả nông học cao và hiệu quả kinh tế cao nhất. Sử dụng Urea-Five Star giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận từ 6.264.000 đến 6.292.000 đồng/ha/vụ và tiết kiệm từ 15 – 20% lượng Urea, giảm chi phí sản xuất.

 • Trên cây ngô lai:

Giống ngô lai khảo nghiệm: C.919 của Công ty MONSANTO.
Thời gian khảo nghiệm: từ tháng 10/2010 đến tháng 02/2011.
Địa điểm khảo nghiệm: xã Kiến Thành, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông.
Công thức sử dụng phân bón: 140kg N + 90kg P2O5 + 90kg K2O/ ha

 • Hiệu lực của phân Urea-Five Star đối với cây ngô lai:
Công thức Số hạt/hàng
(hạt)
Tỷ lệ sâu đục thân (%) Trọng lượng trái (gr) NS thực thu (tấn/ha) Năng suất so với
Đối chứng
Tấn/ha %
Nền + 100% Urea đối chứng 41,2b 5,9b 257b 7,23b - -
Nền + 100% Urea-Five Star 48,6a 3,2a 305a 8,12a 0,89 12,31
Nền + 85% Urea-Five Star 46,4ab 3,3a 285a 8,08a 0,85 11,76
Nền + 80% Urea-Five Star 46,7a 3,7a 297a 8,03a 0,80 11,07
CV (%) 6,58 10,52 11,2 7,73    
LSD0,05 4,81 1,8 25 0,70    

Kết quả thí nghiệm cho thấy bón thay thế Urea bằng Urea-Five Star với các công thức giảm từ 15 – 20% cho năng suất cao hơn đối chứng từ 11,07 – 11,76% do có số hạt/hàng cao và trọng lượng trái cao hơn so với công thức đối chứng. Tỷ lệ sâu đục thân có chiều hướng giảm ở công thức sử dụng Urea-Five Star vì có sự hiện diện của tinh dầu Neem. Sử dụng Urea-Five Star giúp duy trì máu xanh của lá lâu hơn và hiệu lực của phân cũng cao hơn do phân chậm tạn. Có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa các công thức có bón Urea-Five Star so với đối chứng. Không có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa các công thức bón Urea-Five Star (100%, 85% và 80%).

 • Hiệu quả kinh tế khi bón Urea-Five Star trên cây ngô lai C.919
Công thức Năng suất
(tấn/ha)
NS tăng cao với Đối chứng
(tấn/ha)
Tăng chi
(1.000đ)
Tăng thu
(1.000đ)
Lợi nhuận tăng thêm
(1.000đ)
Nền + 100% Urea đối chứng 7,28 - - - -
Nền + 100% Urea-Five Star 8,17 0,89 840 3.115 2.275
Nền + 85% Urea-Five Star 8,09 0,81 480 2.835 2.355
Nền + 80% Urea-Five Star 8,03 0,75 360 2.625 2.265

Kết quả khảo nghiệm trên ngô lai cho thấy, công thức nền + 80% Urea-Five Star mang lại hiệu quả nông học cao và hiệu quả kinh tế cao nhất. Sử dụng Urea-Five Star giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận 2.265.000 đồng/ha/vụ, giảm chi phí sản xuất.

5. Kết luận:

 • Có thể sử dụng Urea-Five Star thay thế hoàn toàn Urea thông thường
 • Lượng bón Urea-Five Star chỉ bằng 80% so với Urea thông thường (tiết kiệm được 25% lượng bón so với Urea thông thường).
Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3633 555 -  (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom